Το πλαίσιο προγραμματισμού
της περιόδου 2021-2027

 

Ο προγραμματισμός της νέας περιόδου 2014-2020 γίνεται μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον που προσδιορίζεται από μία σειρά πολιτικοοικονομικές και θεσμικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στο εθνικό και το κοινοτικό επίπεδο, όπως η έξοδος της χώρας από τα προγράμματα στήριξης και η είσοδος της στον θεσμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι κατευθυντήριες γραμμές για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι στόχοι πολιτικής των Ταμείων και η εγκεκριμένη Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας.

chevron-circle-right διαβάστε περισσότερα