Ερωτηματολόγιο για τους Φορείς

Δημόσια Διαβούλευση για το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Στοιχεία φορέα
Υπεύθυνος/η συμπλήρωσης

Αναφερθείτε συνοπτικά στις βασικές ανάγκες της περιοχής ή του τομέα ευθύνη σας
Επιθυμείτε να προτείνετε Δράσεις - Έργα προς υλοποίηση;
Με βάση τις ανάγκες του τομέα παρέμβασης/ αρμοδιότητας του Φορέα σας, ποιες δράσεις - έργα προτείνετε να υλοποιηθούν στο Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 2021-2027;
Προτάσεις Δράσεις – Έργων