Χρηματοδότηση

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανήκει στην κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται ποσοστό συγχρηματοδότησης της τάξης του 85%. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για τη χρηματοδότηση του νέου Προγράμματος της Περιφέρειας ανέρχονται σε 403.288.795 € Δημόσιας Δαπάνης, από τα οποία 342.795.475 € αποτελούν την Κοινοτική Συνδρομή και 60.493.320 € αποτελούν Εθνική Χρηματοδότηση. Σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οι κοινοτικοί πόροι παρουσιάζουν αύξηση κατά 255% (από 96.614.198 € σε 342.795.475 €).