Υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια Στ.Ελλάδας

Πληθυσμός: 556.002 κάτοικοι (Δημογραφικά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, 30/12/2020)

Συνολική έκταση: 15.561 km2 (2η σε έκταση Περιφέρεια της χώρας).

Δείκτης γήρανσης:  Το 2012 σε 100 παιδιά αντιστοιχούσαν 163,2 ηλικιωμένοι, (Χώρα: 137).

Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν: από € 9,90 δις το 2010 (τρέχουσες τιμές, EUROSTAT 2017) σημείωσε διαρκή μείωση σε όλη την περίοδο 2010-15 για να διαμορφωθεί σε € 7,96 δις το 2015 και 8,45 δις το 2018.

Διάρθρωση Περιφερειακής οικονομίας ανά τομέα: 38,1% δευτερογενής, 7,04% πρωτογενής και 54,1% τριτογενής.

Διάρθρωση απασχόλησης. Το 2016 το 19,3% της απασχόλησης αφορά στον πρωτογενή τομέα (έναντι 11,3% στη χώρα), το 21,8% στο δευτερογενή (έναντι 14,1% στη χώρα) και το 58,9% στον τριτογενή (74,5% στη χώρα).

Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη: 0,48% του Περιφερειακού ΑΕΠ, 2018 (EUROSTAT), έναντι 1,18% για το σύνολο της χώρας.

Καινοτόμες επιχειρήσεις: 58,42% του συνόλου των επιχειρήσεων (57,21% στο σύνολο της χώρας).

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 9η θέση της ΠΣτΕ μεταξύ των 13 Περιφερειών.

Ποσοστό ανεργίας : 17,2% (2019), έναντι 17,3%, της χώρας.

Ποσοστό ανεργίας νέων 15-24: 47,9% έναντι 35,2% στο σύνολο της χώρας.  

Ποσοστό ανεργίας γυναικών: 25,5% έναντι 21,5% στο σύνολο της χώρας.

Ποσοστό ανεργίας νέων γυναικών (15-24 ετών): 58,7% έναντι 37,1% στο σύνολο της χώρας.  

Ποσοστό όσων παρακολούθησαν μέχρι τα πρώτα έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 30,8% πληθυσμού 25-64 (2019), έναντι 23,2% στο σύνολο της χώρας.

Ποσοστό όσων ολοκλήρωσαν μέχρι και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 46,0%, έναντι 44,9% στο σύνολο της χώρας.   

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 23,2% 15-64 ετών (2018), έναντι 31,9% του συνόλου της χώρας.

Ποσοστό διαρροής από το εκπαιδευτικό σύστημα: 10,2% (ΕUROSTAT 2019) των νέων 18-24 έναντι 4,1% σε επίπεδο χώρας.

Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού: 20,3% (2019) έναντι 17,9 για το σύνολο της χώρας.

Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 552,7 ktoe to 2017 έναντι 144,05 ktoe το 2014 (ΥΠΕν)