Ερωτηματολόγιο για τους Πολίτες

Δημόσια Διαβούλευση για το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Μόνιμη κατοικία
Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι σημαντικότερες ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 στην περιοχή σας
Σημειώστε τους σημαντικότερους Θεματικούς Τομείς που θα πρέπει να καλυφθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 στην περιοχή σας
Παρακαλώ επιλέξτε μέχρι 3 αντικείμενα.